Giới thiệu

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, sau khi trao đổi thống nhất với Phòng Kế hoạch- Kinh tế trình UBND Huyện, Huyện duyệt; Tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáo dục, các phường thực hiện.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các trung tâm giáo dục trường học, cơ sở công lập và ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp, các quy định của Bộ, Thành phố về dạy và học, các hoạt động giáo dục khác ở trong và ngoài nhà trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phù hợp với đặc điểm từng loại trường học, ngành học và từng vùng dân cư.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến, đảm bảo chất lượng dạy và học. Kiểm tra xét chọn, công nhận các danh hiệu thi đua của ngành theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện tốt các kỳ khai giảng năm học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các kỳ thi khác theo quy chế hiện hành.
- Tổ chức nghiên cứu các chuyên đề khoa học, giáo dục, hướng dẫn và áp dụng các sáng kiến cải tiến, những kinh nghiệm về dạy và học, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phục vụ chương trình phát triển kinh tế văn hoá xã hội ở địa phương.
- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các trường công lập, ngoài công lập. Tổ chức thực hiện chế độ tuyển sinh đối với các trường theo phân cấp và quy chế hiện hành.
- Tổng hợp kế hoạch của các trường, trung tâm; xây dựng kế hoạch hàng năm về biên chế, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền trình UBND Huyện, huyện và Thành phố duyệt theo thẩm quyền. Phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở theo thành phố và phân cấp và theo chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng đã được UBND Huyện, huyện quy định.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ và kế hoạch lựa chon bồi dưỡng, đề bạt cán bộ quản lý các trường, trung tâm theo phân cấp quản lý cán bộ, phối hợp với Phòng Tổ chức Chính quyền trình UBND Huyện, huyện duyệt. Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan xem xét việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên và trình UBND Huyện, huyện quyết định theo thẩm quyền.
- Phối hợp Phòng Tài chính hướng dãn các cơ sở giáo thuộc Huyện, huyện xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, tổng hợp chung toàn Huyện, huyện thống nhất với phòng Tài chính trình UBND Huyện, huyện duyệt, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND Huyện, huyện xem xét giải quyết kịp thời.
- Nắm tình hình, tổng hợp toàn diện hoạt động về các lĩnh vực giáo dục ở địa phương: công lập và ngoài công lập, mầm non, nhà trẻ, phổ thông, bổ túc văn hoá và các việc được giao; sơ kết, tổng kết giúp UBND Huyện, huyện chỉ đạo ngày càng tốt hơn công tác giáo dục ở địa phương.
- Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND Huyện, huyện và Sở Giáo dục- Đào tạo.
- Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức và công dân về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc trách nhiệm của phòng.

Đăng nhận xét


Địa chỉ: Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên - Hà Nội
Hotline: 0353.101.989 - Email: pgd-phuxuyen@hanoiedu.vn
Copyright © 2015. EDU - All Rights Reserved
Proudly powered by http://pgdphuxuyen.blogspot.com